Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 409/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 408/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 407/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 406/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 405/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (24/03/2023)
Quyết định số 404/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (24/03/2023)
Quyết định số 402/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 403/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 400/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 401/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 399/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 398/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (24/03/2023)
Quyết định số 397/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 391/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 389/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 390/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (24/03/2023)
Quyết định số 388/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản ngày 22/3/2023 (23/03/2023)
Quyết định số 373QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (21/03/2023)
Quyết định số 374/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (21/03/2023)