Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 372/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (21/03/2023)
Quyết định số 371/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (21/03/2023)
Quyết định số 355/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (21/03/2023)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ II/2023 và thi lại kỳ I/2023 (20/03/2023)
Quyết định số 342/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/03/2023)
Quyết định số 340/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/03/2023)
Quyết định số 341/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/03/2023)
Quyết định số 339/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (17/03/2023)
Quyết định số 354/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (15/03/2023)
Quyết định số 353/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (15/03/2023)
Quyết định số 351/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (15/03/2023)
Quyết định số 352/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (15/03/2023)
Quyết định số 350/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (15/03/2023)
Quyết định số 349/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (15/03/2023)
Quyết định số 348/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (15/03/2023)
Quyết định số 337/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 về việc đính chính sai sót tại danh sách đính kèm Quyết định số 304/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/3/2023 của Sở Xây dựng (15/03/2023)
Quyết định số 336/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (14/03/2023)
Quyết định số 334/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (14/03/2023)
Quyết định số 335/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (14/03/2023)
Quyết định số 333/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (14/03/2023)