Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 288/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (07/03/2023)
Quyết định số 289/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (07/03/2023)
Quyết định số 287/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (07/03/2023)
Quyết định số 286/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (07/03/2023)
Quyết định số 285/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (07/03/2023)
Quyết định số 282/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/3/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính sai sót tại Danh sách đính kèm Quyết định số 254/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 24/02/2023 của Sở Xây dựng (03/03/2023)
Quyết định số 281/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03/03/2023)
Quyết định số 280/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03/03/2023)
Quyết định số 279QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (03/03/2023)
Quyết định số 267/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (01/03/2023)
Quyết định số 266/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (01/03/2023)
Quyết định số 265/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (01/03/2023)
Quyết định số 264/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (01/03/2023)
Quyết định số 263/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (01/03/2023)
Quyết định số 262/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (01/03/2023)
Quyết định số 252/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 24/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (27/02/2023)
Thông báo số 2430/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 24/02/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 4 năm 2023 (27/02/2023)
Quyết định số 254/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 24/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (24/02/2023)
Quyết định số 249/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (24/02/2023)
Quyết định số 253/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 24/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/02/2023)