Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 251/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 24/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/02/2023)
Quyết định số 248/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/02/2023)
Quyết định số 246/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/02/2023)
Quyết định số 247/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/02/2023)
Quyết định số 244/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (24/02/2023)
Quyết định số 245/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (24/02/2023)
Quyết định số 243/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/02/2023)
Quyết định số 241/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/02/2023)
Quyết định số 242/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/02/2023)
Quyết định số 239/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/02/2023)
Quyết định số 240/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/02/2023)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản Kỳ XII năm 2022 (24/02/2023)
Bảng tổng hợp kết quả sát hạch kiến thức môi giới bất động sản thí sinh thi kỳ I/2023 vào ngày 22/02/2023 (24/02/2023)
Quyết định số 234/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/02/2023)
Quyết định số 233/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/02/2023)
Quyết định số 232/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân người nước ngoài (22/02/2023)
Quyết định số 231/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (22/02/2023)
Thông báo số 126/TB-CĐKTXD ngày 21/02/2023 của Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ II/2023) (21/02/2023)
Quyết định số 219/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (20/02/2023)
Quyết định số 218/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/02/2023)