Năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định số 560/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 559/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/4/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính sai sót tại Danh sách đính kèm Quyết định số 554/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 558/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 557/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (17/04/2023)
Quyết định số 556/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 555/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 554/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 553/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 552/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (14/04/2023)
Quyết định số 546/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (13/04/2023)
Quyết định số 545/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 544/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 543/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (13/04/2023)
Quyết định số 541/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 542/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 540/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 535/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (13/04/2023)
Quyết định số 533/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 534/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 532/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (13/04/2023)