Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (24/06/2021)
Thông báo số 6749/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 21/6/2021 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chữa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/06/2021)
Quyết định số 800/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/6/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 37 tổ chức (24/06/2021)
Quyết định số 799/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/6/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 09 tổ chức (24/06/2021)
Thông báo số 6488/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 15/6/2021 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (21/06/2021)
Thông báo số 6489/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 15/6/2021 của Sở Xây dựng về hồ sơ được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có lĩnh vực chưa đủ điều kiện (21/06/2021)
Thông báo số 6608/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 16/6/2021 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (21/06/2021)
Quyết định số 795/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/6/2021 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) của Công ty TNHH Xây dựng Bách Khang (21/06/2021)
Quyết định số 794/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/6/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Phát triển Trường Thịnh (21/06/2021)
Quyết định số 792/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/6/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 11 tổ chức (21/06/2021)
Quyết định số 791/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/6/2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 06 tổ chức (21/06/2021)
Quyết định số 760/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2021 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) của Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Nhà Xanh Việt Nam (21/06/2021)
Quyết định số 759/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 39 tổ chức (21/06/2021)
Quyết định số 758/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/6/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 07 tổ chức (21/06/2021)
Quyết định số 769/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/6/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 28 cá nhân (21/06/2021)
Quyết định số 768/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/6/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 04 cá nhân (21/06/2021)
Thông báo số 399/TB-TCXD-NCKH&HTDN ngày 18/6/2021 của Trường Trung cấp Xây dựng về việc tạm dừng tổ chức thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ IV/2021 và kỳ V/2021 (19/06/2021)
Quyết định số 770/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/6/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 54 tổ chức (15/06/2021)
Quyết định số 737/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2021 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) cho Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Trí Nhân (14/06/2021)
Quyết định số 734/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2021 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 02 tổ chức (14/06/2021)