Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 483/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/04/2023)
Quyết định số 475/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (05/04/2023)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản Kỳ II năm 2023 (04/04/2023)
Quyết định số 470/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03/04/2023)
Quyết định số 468/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (03/04/2023)
Quyết định số 469/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (03/04/2023)
Quyết định số 467/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03/04/2023)
Quyết định số 466/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/04/2023)
Quyết định số 465/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/04/2023)
Quyết định số 464/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/04/2023)
Quyết định số 463/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/04/2023)
Quyết định số 461/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (03/04/2023)
Quyết định số 460/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (03/04/2023)
Quyết định số 459/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/04/2023)
Quyết định số 458/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (03/04/2023)
Quyết định số 455/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (31/03/2023)
Quyết định số 456/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (31/03/2023)
Quyết định số 452/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (31/03/2023)
Quyết định số 453/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (31/03/2023)
Quyết định số 454/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (31/03/2023)