Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 399/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 398/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (24/03/2023)
Quyết định số 397/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 391/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 389/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Quyết định số 390/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (24/03/2023)
Quyết định số 388/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (24/03/2023)
Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản ngày 22/3/2023 (23/03/2023)
Quyết định số 373QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (21/03/2023)
Quyết định số 374/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (21/03/2023)
Quyết định số 372/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (21/03/2023)
Quyết định số 371/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (21/03/2023)
Quyết định số 355/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (21/03/2023)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản kỳ II/2023 và thi lại kỳ I/2023 (20/03/2023)
Quyết định số 342/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/03/2023)
Quyết định số 340/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/03/2023)
Quyết định số 341/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/03/2023)
Quyết định số 339/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (17/03/2023)
Quyết định số 354/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (15/03/2023)
Quyết định số 353/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (15/03/2023)