Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 1402/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Quyết định số 1395/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Quyết định số 1394/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Quyết định số 1393/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Quyết định số 1392/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Quyết định số 1389/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (02/08/2023)
Quyết định số 1388/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Quyết định số 1387/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (02/08/2023)
Quyết định số 1386/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/08/2023)
Thông báo số 11684/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 01/8/2023 của Sở Xây dựng tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 15 năm 2023 (01/08/2023)
Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (01/08/2023)
Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản ngày 26/7/2023 (28/07/2023)
Quyết định số 1371/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (27/07/2023)
Quyết định số 1370/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/07/2023)
Quyết định số 1369/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/07/2023)
Quyết định số 1368/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/07/2023)
Quyết định số 1367/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/07/2023)
Quyết định số 1366/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/07/2023)
Quyết định số 1361/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (26/07/2023)
Quyết định số 1360/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (26/07/2023)