Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 1183/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/07/2023)
Quyết định số 1182/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (06/07/2023)
Quyết định số 1176/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính sai sót tại Danh sách đính kèm Quyết định số 1134/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Sở Xây dựng (05/07/2023)
Quyết định số 1168/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (04/07/2023)
Quyết định số 1167/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1166/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1165/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 04/7/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (04/07/2023)
Quyết định số 1143/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1144/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1142/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1140/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1141/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1138/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1139/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1137/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1135/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1136/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1133/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1134/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)
Quyết định số 1132/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/07/2023)