Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 130/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 128/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (02/02/2023)
Quyết định số 126/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (02/02/2023)
Quyết định số 127/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (02/02/2023)
Quyết định số 125/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (02/02/2023)
Quyết định số 124/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/02/2023)
Quyết định số 123/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (02/02/2023)
Quyết định số 122/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/02/2023)
Quyết định số 121/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/02/2023)
Thông báo số 1167/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 02 năm 2023 (01/02/2023)
Thông báo số 43/TB-CĐKTXD ngày 19/01/2023 của Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (kỳ I/2023) (27/01/2023)
Quyết định số 87/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/01/2023)
Quyết định số 88/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/01/2023)
Quyết định số 90/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/01/2023)
Quyết định số 91/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (19/01/2023)
Quyết định số 92/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/01/2023)
Quyết định số 93/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (19/01/2023)
Quyết định số 94/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/01/2023)
Quyết định số 95/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (19/01/2023)
Quyết định số 96/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (19/01/2023)