Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 97/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (19/01/2023)
Quyết định số 80/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (18/01/2023)
Quyết định số 79/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạnghứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (18/01/2023)
Quyết định số 78/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (18/01/2023)
Quyết định số 77/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (18/01/2023)
Quyết định số 75/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (18/01/2023)
Quyết định số 76/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (18/01/2023)
Quyết định số 70/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (17/01/2023)
Quyết định số 72/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/01/2023)
Quyết định số 73/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/01/2023)
Quyết định số 74/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/01/2023)
Quyết định số 69/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/01/2023)
Quyết định số 71/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/01/2023)
Quyết định số 66/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng mục chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/01/2023)
Quyết định số 67/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/01/2023)
Quyết định số 68/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (17/01/2023)
Quyết định số 59/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/01/2023)
Quyết định số 60/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/01/2023)
Quyết định số 61/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/01/2023)
Quyết định số 57/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (13/01/2023)