Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 74/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/01/2023)
Quyết định số 69/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/01/2023)
Quyết định số 71/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/01/2023)
Quyết định số 66/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng mục chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/01/2023)
Quyết định số 67/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/01/2023)
Quyết định số 68/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (17/01/2023)
Quyết định số 59/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/01/2023)
Quyết định số 60/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/01/2023)
Quyết định số 61/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/01/2023)
Quyết định số 57/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (13/01/2023)
Quyết định số 35/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (11/01/2023)
Quyết định số 41/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 40/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (10/01/2023)
Quyết định số 39/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng mục chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 37/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 33/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lạichứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (10/01/2023)
Quyết định số 34/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 36/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 30/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (10/01/2023)
Quyết định số 31/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)