Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 2507/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03/01/2023)
Quyết định số 2506/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03/01/2023)
Quyết định số 2504/QĐ-SXD-QLGĐXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/01/2023)
Quyết định số 2505/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (03/01/2023)
Quyết định số 2503/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/01/2023)
Quyết định số 2502/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng mục chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/01/2023)
Quyết định số 2501/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (03/01/2023)
Quyết định số 2494/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (30/12/2022)
Quyết định số 2493/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (30/12/2022)
Quyết định số 2492/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (30/12/2022)
Quyết định số 2491/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh,chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (30/12/2022)
Quyết định số 2490/QĐ-SXD ngày 28/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (30/12/2022)
Quyết định số 2489/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (30/12/2022)
Thông báo số 18097/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 23/12/2022 của Sở Xây dựng v/v tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ 25 năm 2022 (27/12/2022)
Quyết định số 2474/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/12/2022 của Sở Xây dựng về việc chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (27/12/2022)
Quyết định số 2475/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/12/2022)
Quyết định số 2473/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/12/2022)
Quyết định số 2472/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (27/12/2022)
Quyết định số 2471/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/12/2022)
Quyết định số 2470/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/12/2022)