Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 975/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (07/06/2023)
Quyết định số 973/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (07/06/2023)
Quyết định số 972/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc tuyên hủy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (07/06/2023)
Danh sách các cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản Kỳ IV năm 2023 (06/06/2023)
Quyết định số 960/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (06/06/2023)
Quyết định số 965/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (05/06/2023)
Quyết định số 966/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (05/06/2023)
Quyết định số 964/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (05/06/2023)
Quyết định số 958/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (05/06/2023)
Quyết định số 959/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (05/06/2023)
Quyết định số 961/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (05/06/2023)
Quyết định số 962/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (05/06/2023)
Quyết định số 963/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (05/06/2023)
Thông báo số 7885/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 05/06/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 11 năm 2023 (05/06/2023)
Quyết định số 946/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (05/06/2023)
Quyết định số 947/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (05/06/2023)
Quyết định số 948/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (05/06/2023)
Quyết định số 949/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (05/06/2023)
Quyết định số 950/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (05/06/2023)
Quyết định số 951/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (05/06/2023)