Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 2435/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/12/2022)
Quyết định số 2434/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày  19/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ chỉ năng lực hoạt động xây dựng (22/12/2022)
Quyết định số 2419/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (16/12/2022)
Quyết định số 2420/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (16/12/2022)
Quyết định số 2421/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (16/12/2022)
Quyết định số 2422/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/12/2022)
Quyết định số 2417/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (01 cá nhân) (16/12/2022)
Quyết định số 2418/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (16/12/2022)
Quyết định số 2416/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng(cấp lại lần 1) (16/12/2022)
Quyết định số 2415/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (16/12/2022)
Quyết định số 2413/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/12/2022)
Quyết định số 2414/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/12/2022)
Quyết định số 2412/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (16/12/2022)
Quyết định số 2391/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2390/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2389/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2388/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (13/12/2022)
Quyết định số 2403/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (13/12/2022)
Quyết định số 2402/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lục hoạt động xây dựng (13/12/2022)
Quyết định số 2401/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/12/2022)