Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 902/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (26/05/2023)
Quyết định số 903/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (26/05/2023)
Quyết định số 901/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (26/05/2023)
Quyết định số 899/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (26/05/2023)
Quyết định số 900/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (26/05/2023)
Quyết định số 898/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (26/05/2023)
Quyết định số 896/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (26/05/2023)
Quyết định số 897/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (26/05/2023)
Quyết định số 895/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (26/05/2023)
Quyết định số 894/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (26/05/2023)
Quyết định số 893/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (26/05/2023)
Quyết định số 889/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 24/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (26/05/2023)
Quyết định số 892/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (26/05/2023)
Quyết định số 888/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 24/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (26/05/2023)
Quyết định số 727/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (24/05/2023)
Quyết định số 710/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (24/05/2023)
Quyết định số 745/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/05/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (23/05/2023)
Quyết định số 744/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (23/05/2023)
Quyết định số 743/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (23/05/2023)
Quyết định số 742/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (23/05/2023)