Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 740/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/05/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (23/05/2023)
Quyết định số 741/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 23/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (23/05/2023)
Quyết định số 722/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (23/05/2023)
Quyết định số 736/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 22/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (23/05/2023)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ IV/2023 và thi lại kỳ III/2023 (22/05/2023)
Thông báo số 7020/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về hồ sơ đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (có ngày hẹn trả kết quả từ 22-23 tháng 5 năm 2023) (19/05/2023)
Thông báo số 7021/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 10 năm 2023 (19/05/2023)
Quyết định số 666/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 728/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 729/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 730/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (19/05/2023)
Quyết định số 731/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 732/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 19/05/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 667/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (19/05/2023)
Quyết định số 668/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt đọng xây dựng lần đầu (19/05/2023)
Quyết định số 679/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (19/05/2023)
Quyết định số 680/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (19/05/2023)
Quyết định số 717/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 718/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (19/05/2023)
Quyết định số 719/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19/05/2023)