Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 720/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Quyết định số 721/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (19/05/2023)
Thông báo số 6759/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 15/05/2023 của Sở Xây dựng về kết quả giải quyết hồ sơ chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (có ngày hạn trả kết quả từ 16 đến 18 tháng 5 năm 2023) (16/05/2023)
Quyết định số 709/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/05/2023)
Quyết định số 708/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/05/2023)
Quyết định số 707/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/05/2023)
Thông báo số 6387/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/05/2023 của Sở Xây dựng về kết quả giải quyết hồ sơ chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (có ngày hẹn trả kết quả từ ngày 11-15 tháng 5 năm 2023) (15/05/2023)
Thông báo số 6162/SXD-QLNGĐXD ngày 04/05/2023 của Sở Xây dựng về giải quyết hồ sơ cấp chứng chỉnh hành nghề hoạt động xây dựng - Có ngày hẹn trả kết quả từ ngày 9-11 tháng 5 năm 2023 (15/05/2023)
Thông báo số 6435/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về hồ sơ đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (có ngày hẹn trả kết quả từ ngày 15 -18 tháng 5 năm 2023) (15/05/2023)
Thông báo số 6434/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về hồ sơ đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (có ngày hẹn trả kết quả từ 11 - 15 tháng 5 năm 2023) (15/05/2023)
Thông báo số 6161/SXD-QLNGĐXD ngày 04/05/2023 của Sở Xây dựng về hồ sơ có đủ điều kiện cấp chứng chỉnh hành nghề hoạt động xây dựng - Có ngày hẹn trả kết quả từ 9-11 tháng 5 năm 2023 (15/05/2023)
Quyết định số 701/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (15/05/2023)
Quyết định số 700/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (15/05/2023)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản Kỳ III năm 2023 (11/05/2023)
Quyết định số 678/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/05/2023)
Quyết định số 677/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/05/2023)
Quyết định số 676/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (11/05/2023)
Quyết định số 675/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/05/2023)
Quyết định số 674/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (11/05/2023)
Quyết định số 672/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/05/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/05/2023)