Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 638/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (04/05/2023)
Quyết định số 637/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (04/05/2023)
Quyết định số 636/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (04/05/2023)
Quyết định số 635/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (04/05/2023)
Quyết định số 634/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (04/05/2023)
Quyết định số 632/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (04/05/2023)
Quyết định số 633/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (04/05/2023)
Quyết định số 631/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (04/05/2023)
Quyết định số 630/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (04/05/2023)
Quyết định số 629/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (04/05/2023)
Quyết định số 628/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (04/05/2023)
Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (28/04/2023)
Quyết định số 619/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (27/04/2023)
Quyết định số 618/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/04/2023)
Quyết định số 617/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/04/2023)
Quyết định số 616/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (27/04/2023)
Quyết định số 615/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (27/04/2023)
Thông báo số 349/TB-CĐKTXD ngày 25/4/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ IV/2023) (25/04/2023)
Thông báo số 5773/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 25/4/2023 về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 08 năm 2023 (25/04/2023)
Quyết định số 609/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 25/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (25/04/2023)