Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 509/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/04/2023)
Quyết định số 507/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/04/2023)
Quyết định số 506/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/04/2023)
Quyết định số 505/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (10/04/2023)
Thông báo số 4869/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 07/04/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 07 năm 2023 (10/04/2023)
Quyết định số 501/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (07/04/2023)
Quyết định số 500/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (07/04/2023)
Quyết định số 498/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (07/04/2023)
Quyết định số 499/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (07/04/2023)
Quyết định số 497/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (07/04/2023)
Quyết định số 496/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (07/04/2023)
Quyết định số 492/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (06/04/2023)
Quyết định số 491/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/04/2023)
Quyết định số 490/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/04/2023)
Quyết định số 489/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/04/2023)
Quyết định số 488/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/04/2023)
Quyết định số 487/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/04/2023)
Quyết định số 486/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/04/2023)
Quyết định số 485/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/04/2023)
Quyết định số 484/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/04/2023)