Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 332/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (14/03/2023)
Quyết định số 324/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/3/2023 về việc đính chính sai sót tại danh sách đính kèm Quyết định số 289/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/3/2023 của Sở Xây dựng (14/03/2023)
Thông báo số 3242/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 13/03/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 05 năm 2023 (13/03/2023)
Quyết định số 321/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/03/2023)
Quyết định số 320/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/03/2023)
Quyết định số 319/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (10/03/2023)
Quyết định số 318/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/03/2023)
Quyết định số 317/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (10/03/2023)
Quyết định số 316/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/03/2023)
Quyết định số 315/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/03/2023)
Quyết định số 314/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 10/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/03/2023)
Quyết định số 307/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08/03/2023)
Quyết định số 306/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08/03/2023)
Quyết định số 303/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08/03/2023)
Quyết định số 305/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08/03/2023)
Quyết định số 302/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (08/03/2023)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản Kỳ I năm 2023 (07/03/2023)
Quyết định số 292/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (07/03/2023)
Quyết định số 291/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (07/03/2023)
Quyết định số 290/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (07/03/2023)