Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 216/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/02/2023)
Quyết định số 217/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/02/2023)
Quyết định số 215/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/02/2023)
Quyết định số 214/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/02/2023)
Quyết định số 213/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/02/2023)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ I/2023 và thi lại Kỳ XII/2022 (20/02/2023)
Quyết định số 210/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (17/02/2023)
Quyết định số 209/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/02/2023)
Quyết định số 208/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/02/2023)
Quyết định số 206/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/02/2023)
Quyết định số 207QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (17/02/2023)
Quyết định số 203/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/02/2023)
Quyết định số 201/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (16/02/2023)
Quyết định số 199/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/02/2023)
Quyết định số 198/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (16/02/2023)
Quyết định số 197/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 15/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/02/2023)
Thông báo số 1698/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 13/02/2023 của Sở Xây dựng v/v tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 03 năm 2023 (14/02/2023)
Quyết định số 189/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (14/02/2023)
Quyết định số 190/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (14/02/2023)
Quyết định số 188/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (14/02/2023)