Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 141/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (10/02/2023)
Quyết định số 139/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 140/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 138/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 137/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (10/02/2023)
Quyết định số 135QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 136/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 134/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 03/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 131/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (10/02/2023)
Quyết định số 129/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 130/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 02/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/02/2023)
Quyết định số 128/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (02/02/2023)
Quyết định số 126/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (02/02/2023)
Quyết định số 127/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (02/02/2023)
Quyết định số 125/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (02/02/2023)
Quyết định số 124/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/02/2023)
Quyết định số 123/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (02/02/2023)
Quyết định số 122/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/02/2023)
Quyết định số 121/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (02/02/2023)
Thông báo số 1167/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 02 năm 2023 (01/02/2023)