Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 32/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 27/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 28/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Quyết định số 29/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/01/2023)
Thông báo số 426/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 01 năm 2023 (09/01/2023)
Quyết định số 24/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/01/2023)
Quyết định số 23/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (06/01/2023)
Quyết định số 22/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/01/2023)
Quyết định số 21/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/01/2023)
Quyết định số 2545/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/01/2023)
Quyết định số 2544/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (06/01/2023)
Quyết định số 2543/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng mục chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06/01/2023)
Quyết định số 2542/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (06/01/2023)
Quyết định số 2541/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (03/01/2023)
Quyết định số 2540/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điểu chỉnh hạng mục chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/01/2023)
Quyết định số 2539/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (03/01/2023)
Quyết định số 2537/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/01/2023)
Quyết định số 2538/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/01/2023)
Quyết định số 2520/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (03/01/2023)
Quyết định số 2508/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/12/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (03/01/2023)