Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 574/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/04/2023)
Quyết định số 573/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/04/2023)
Quyết định số 572/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/04/2023)
Quyết định số 571/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/04/2023)
Quyết định số 570/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/04/2023)
Quyết định số 569/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/04/2023)
Quyết định số 568/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 18/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/04/2023)
Quyết định số 563/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (18/04/2023)
Quyết định số 562/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (18/04/2023)
Quyết định số 561/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (18/04/2023)
Quyết định số 560/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 559/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/4/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính sai sót tại Danh sách đính kèm Quyết định số 554/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 558/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 557/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (17/04/2023)
Quyết định số 556/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 555/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 554/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 553/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (17/04/2023)
Quyết định số 552/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 14/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (14/04/2023)
Quyết định số 546/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (13/04/2023)