Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 531/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (13/04/2023)
Quyết định số 529/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 530/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 528/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13/04/2023)
Quyết định số 527/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 12/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (12/04/2023)
Quyết định số 513/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (12/04/2023)
Quyết định số 512/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (12/04/2023)
Quyết định số 511/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (10/04/2023)
Quyết định số 510/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (10/04/2023)
Quyết định số 508/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (10/04/2023)
Quyết định số 509/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/04/2023)
Quyết định số 507/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/04/2023)
Quyết định số 506/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (10/04/2023)
Quyết định số 505/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (10/04/2023)
Thông báo số 4869/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 07/04/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 07 năm 2023 (10/04/2023)
Quyết định số 501/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (07/04/2023)
Quyết định số 500/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (07/04/2023)
Quyết định số 498/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (07/04/2023)
Quyết định số 499/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (07/04/2023)
Quyết định số 497/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (07/04/2023)