Pháp chế

Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn TP.HCM trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập (15/01/2024)
Công văn số 280/SXD-PC ngày 10/01/2024 của Sở Xây dựng v/v triển khai Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước (12/01/2024)
Báo cáo kết quả Diễn đàn hợp tác kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hyogo 2023 (08/01/2024)
Báo cáo Kết quả tổ chức Chương trình Gặp gỡ giữa Lãnh đạo Thành phố và Doanh nghiệp Singapore năm 2023 (08/01/2024)
Báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn hỗ trợ pháp lý đầu tư năm 2023 (08/01/2024)
Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT ngày 31/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 (15/12/2023)
Thông báo số 19390/TB-SXD-TCCB ngày 11/12/2023 của Sở Xây dựng về việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý chất thải rắn xây dựng tại Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng (12/12/2023)
Thông tư số 11/2023/TT-BTNMT ngày 29/9/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000 (12/12/2023)
Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (14/11/2023)
Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/3/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân (06/11/2023)
Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo (19/10/2023)
Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi (12/10/2023)
Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính (28/09/2023)
Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 (từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2023) (28/09/2023)
Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/6/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 (28/09/2023)
Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn TPHCM (Kế hoạch số 3412/KH-UBND ngày 18/7/2023 của Ủy ban nhân dân TPHCM) (25/09/2023)
Thông tư số 08/2023/TTBTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 (11/09/2023)
Phát động Cuộc thi trực tuyến và thi viết “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy” (15/08/2023)
Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính: Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (28/07/2023)
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng Thành phố phát triển” giai đoạn 2023 - 2025 (24/07/2023)