Pháp chế

Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (13/03/2023)
Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (02/03/2023)
Công văn số 2120/SXD-PC ngày 20/02/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/02/2023)
Triển khai Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP.HCM hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022 (16/02/2023)
Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ hợp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (10/02/2023)
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp (10/02/2023)
Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nội vụ (10/02/2023)
Công văn số 6427/STP-VP ngày 19/12/2022 của Sở Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 1529/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ (22/12/2022)
Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng QCVN 03:2022/BXD (22/12/2022)
Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổng kết phong trào thi đua “Doanh nghiệp, Doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới - phát triển” giai đoạn 2017-2022 (20/12/2022)
Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (06/12/2022)
Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” (05/12/2022)
Thông tư số 14/2022-TT-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng (24/11/2022)
Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn (01/11/2022)
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (01/11/2022)
Thông tư số 21/2022/TT-BKHĐT ngày 30/9/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (27/10/2022)
Tài liệu tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (25/10/2022)
Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/09/2022 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (04/10/2022)
Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/09/2022 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (04/10/2022)
Công văn số 8200/VP-KT ngày 30/9/2022 của Văn phòng UBND thành phố về hướng dẫn việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 (04/10/2022)