Pháp chế

Giao lưu trực tuyến: Xây nhà ở thành phố, làm sao để giảm phiền phức? (21/01/2021)
Thông báo số 902/TB-SXD-PC ngày 19/01/2021 của Sở Xây dựng về việc triệu tập tham gia chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đảm bảo chất lượng xây dựng nhà ở và phòng ngừa hư hỏng công trình lân cận” (19/01/2021)
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (08/01/2021)
Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (29/12/2020)
Triển khai Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (16/10/2020)
Tổng hợp văn bản pháp luật về xây dựng (sắp xếp theo thời gian ban hành) (18/09/2020)
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam - 9/11” năm 2020 (04/09/2020)
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực đầu tư công (28/08/2020)
Phối hợp tuyên truyền Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (20/08/2020)
Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng (18/08/2020)
Triển khai kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (31/07/2020)
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sở Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (23/07/2020)
Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (20/07/2020)
Bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai khi đầu tư xây dựng khu công nghiệp (10/07/2020)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (24/06/2020)
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức (24/06/2020)
Tổng hợp 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 (22/06/2020)
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (22/06/2020)
04 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2020 (16/06/2020)
Điểm tin văn bản mới (15/06/2020)