Pháp chế

Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn TPHCM (Kế hoạch số 3412/KH-UBND ngày 18/7/2023 của Ủy ban nhân dân TPHCM) (25/09/2023)
Thông tư số 08/2023/TTBTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 (11/09/2023)
Phát động Cuộc thi trực tuyến và thi viết “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy” (15/08/2023)
Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính: Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (28/07/2023)
Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng Thành phố phát triển” giai đoạn 2023 - 2025 (24/07/2023)
Tài liệu Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố (12/07/2023)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố Chuyên đề: hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (07/07/2023)
Thông tư số 36/2023/TT-BTC ngày 06/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) (06/07/2023)
Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của Ủy ban nhân dân TPHCM về phê duyệt Kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở - ban, ngành và địa phương - DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (29/06/2023)
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (26/06/2023)
Đặc san tuyên truyền pháp luật số 06/2023 chủ đề “Quyền con người và chính sách pháp luật về quyền con người” (16/06/2023)
Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 20/4/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/05/2023)
Kế hoạch số 1972/KH-UBND ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Thông tri số 12-TT/TU ngày 28/7/2022 của Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 12-KL/TW về công tác người VN ở nước ngoài trong tình hình mới tại Thành phố Hồ Chí Minh (22/05/2023)
Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (22/05/2023)
Cẩm nang pháp luật (áp dụng theo thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng năm 2023) (19/05/2023)
Tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư (04/04/2023)
Thông tư số 09/2023/TT-BTC  ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (03/04/2023)
Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (31/03/2023)
Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng (13/03/2023)
Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (02/03/2023)