Pháp chế

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 3725/SXD-PC ngày 08/4/2021 của Sở Xây dựng về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
Thứ năm, 08/04/2021, 00:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 08/4/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 3725/SXD-PC về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, đơn vi trực thuộc Sở. Qua đó, thông tin như sau:

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 04/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng tham mưu văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh do Sở Xây dựng phụ trách hoặc Sở Xây dựng đã được giao chủ trì soạn thảo, Giám đốc Sở chỉ đạo như sau:

1. Giao các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở

- Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị đang được giao chủ trì tham mưu xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật: cập nhật tiến độ xây dựng văn quy phạm pháp luật đến ngày 31/3/2021 (theo Phụ lục I); báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo (nếu có);  

- Rà soát, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố trong năm 2021 (theo Phụ lục II)

Nội dung báo cáo, đề xuất gửi về Phòng Pháp chế trước ngày 15/4/2021.

2. Giao phòng Pháp chế:

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo văn quy pháp luật của Sở Tư pháp để tham mưu Giám đốc Sở nội dung phối hợp với Sở Tư pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Xây dựng được giao chủ trì thực hiện.

- Chủ trì tham mưu tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên.

(Đính kèm Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 04/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Phụ lục I; Phụ lục II)

Đính kèm file: Công văn số 3725/SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 684
Tin đã đưa