Pháp chế

title Pháp chế

Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) lấy ý kiến nhân dân
Thứ hai, 06/04/2015, 06:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi), Sở Xây dựng thành phố đề ra kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đối với Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) tại Sở Xây dựng.

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức lấy ý kiến về các nội dung trọng tâm được nêu trên, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tập trung lấy ý kiến về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực quản lý ngành, hoạt động của phòng, đơn vị mình và những vấn đề mà phòng, đơn vị quan tâm.

Hình thức lấy ý kiến: Góp ý trực tiếp bằng văn bản hoặc bản điện tử đến Phòng Pháp chế Sở Xây dựng, để tổng hợp trình Ban Giám đốc gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tư pháp, theo địa chỉ: Nguyễn Thành Nghĩa, email: ntnghia.sxd@tphcm.gov.vn.

Thời gian lấy ý kiến: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoàn tất việc lấy ý kiến và gửi báo cáo về Sở Xây dựng đến hết ngày 10/4/2015.

Tờ trình số 390/TTr-CP ngày 13/10/2014 của Chính phủ về dự án Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) 

 

Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014  Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Quyết định 473/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).

Kế hoạch số 773/KH-UBND ngày 09/02/2015 về Tổ chức Hội nghị triển khai việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) tại Thành phố Hồ Chí MInh

Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) lấy ý kiến nhân dân

Bảng so sánh Bộ Luật Dân sự năm 2005 và Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) - Lấy ý kiến Nhân dân

Bảng tập hợp, tổng hợp ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Đề cương báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Kế hoạch số 2902/KH-SXD-PC ngày 30/3/2015 Tổ chức lấy ý kiến công chức, viên chức và người lao động đối với Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) 

 

Số lượng lượt xem: 1452
Tin đã đưa