Pháp chế

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch 3980/KH-SXD-PC tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2024/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
Thứ hai, 26/04/2021, 01:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14/4/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 3980/KH-SXD-PC tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2024/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nội dung Hội nghị

- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I-IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội  dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

- Hướng dẫn, giải đáp các nội dung khác liên quan việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thời gian: Dự kiến 01 ngày (06 tháng 5 năm 2021).

Đính kèm file: Kế hoạch số 3980/KH-SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 1248
Tin đã đưa