Pháp chế

title Thanh tra Sở

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” tại Sở Xây dựng
Thứ hai, 13/01/2020, 06:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 13/01/2020, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 401/KH-SXD-PC về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” tại Sở Xây dựng.

Theo đó, nội dung tuyên truyền như sau:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm:

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng;

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng dựng đạo đức liêm chính;

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo dức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng về phòng, chống tham nhũng.

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống, tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

- Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

Đính kèm file:

- Kế hoạch số 401/KH-SXD-PC

- Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14

- Quyết định số 861/QĐ-TTG ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”

- Kế hoạch số 5473/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”

- Tài liệu giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng

- Tờ giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 2616
Tin đã đưa