Pháp chế

title Pháp chế

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 của Sở Xây dựng
Chủ nhật, 19/04/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của Sở, với mục tiêu là “Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”, nên công tác chỉ đạo, điều hành công tác này được thực hiện thường xuyên, thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Giám đốc Sở, giao ban hàng tháng giữa Ban Giám đốc Sở với Thủ trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

 

1. Cải cách thể chế

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Sở Xây dựng luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện ở việc bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ chuyên viên thực hiện công tác này. Trong năm 2014, Sở Xây dựng đã cử hơn 30 chuyên viên làm công tác pháp chế hoặc đảm nhận nhiệm vụ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tại các phòng chuyên môn, tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức, kết quả học tập đạt mức khá trở lên.

Ban Giám đốc và Thủ trưởng các phòng chuyên môn luôn đi cơ sở, hoặc tổ chức Hội nghị giao ban với 24 quận, huyện, thực hiện đối thoại doanh nghiệp để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ hai phía: cơ quan quản lý nhà nước và cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi và chấp hành pháp luật; hoặc phát hiện những quan hệ xã hội chưa được pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực chuyên ngành xây dựng…., để từ đó kiến nghị bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, hoặc tham mưu để Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp, sát với với tình hình thực tiễn của địa phương.

- Tham mưu đề xuất hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước trong ngành

Trong năm 2014, nhiều văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng của Trung ương được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với Hiến pháp, Luật Đất đai năm 2013, Luật Xây dựng năm 2014… Vì vậy, để hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách quản lý ngành, Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 về Quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố, Chỉ thị số 19/2014/CT-UB ngày 25 tháng 8 năm 2014 về Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình lập quy năm 2014 (do Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo), đang dự thảo theo các quy định pháp luật cũ, nhưng đến nay đã được bổ sung, sửa đổi, Sở Xây dựng đã kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, đề xuất chuyển một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình lập quy năm 2014 sang năm 2015, do có sự thay đổi của các quy định pháp luật (ví dụ: dự thảo Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin về vi phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng, dự thảo Quyết định ban hành Quy trình xử lý sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố); đồng thời, đề xuất ban hành một số thủ tục hành chính được pháp luật quy định mới (ví dụ: trình tự, thủ tục thẩm tra thiết kế, công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình).

Về cơ chế, chính sách, Sở Xây dựng đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố một số giải pháp nhằm tháo gỡ tình hình khó khăn cho thị trường bất động sản thành phố, về  các lĩnh vực: tài chính – tín dụng; đất đai; cơ chế điều chỉnh cơ cấu căn hộ, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

A) Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

- Căn cứ chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2014, được ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng được giao chủ trì 09 văn bản (gồm 08 quyết định và 01 chỉ thị), tính đến ngày 20/11/2014, Sở Xây dựng đã thực hiện xong 8/9 dự thảo, trong đó:

+ Đã trình Ủy ban nhân dân thành phố05 văn bản;

+ Đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đưa ra khỏi chương trình lập quy 2014: 01 văn bản;

+ Có Công văn xin chuyển sang năm 2015 2015: 02 văn bản;

+ Đang hoàn thiện dự thảo: 01 văn bản

- Đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ngoài chương trình lập quy, trong năm 2014 Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 02 văn bản sau đây:

- Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 về Quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố;

 - Chỉ thị số 19/2014/ CT-UB ngày 25 tháng 8 năm 2014 về Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động trên địa bàn thành phố.

- Việc xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật luôn tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố (bổ sung, sửa đổi một số điều tại Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND)

B) Rà soát và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn thành phố, ngày 25/4/2014, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 3547/KH-SXD-PC về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Sở Xây dựng.

Đối với công tác rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc thực hiện, nhằm bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ những văn bản đã hết hiệu lực theo thẩm quyền; đã phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thành công tác rà soát đối với văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, phục vụ cho việc cập nhật hiệu lực văn bản vào cơ sở dữ liệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố.

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương vừa có hiệu lực trong Tháng 11/2014 (như Thông tư số 11/2014 của Bộ Xây dựng về công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình, có hiệu lực từ ngày 01/11/2014), Sở Xây dựng cũng đang khẩn trương phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng trình tự, thủ tục phối hợp thực hiện, trình Ủy ban nhân dân thành phố ký Quyết định công bố thủ tục hành chính, làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành

Sở Xây dựng luôn đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyên ngành xây dựng. Nội dung cải cách thể hiện ở chất lượng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng, theo hướng có lợi cho người dân và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, cụ thể là: khi cần xác minh thông tin tại các cơ quan khác, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải tự thực hiện thông qua quy trình phối hợp với các cơ quan có liên quan, mà không buộc cá nhân, doanh nghiệp phải thực hiện thay cho cơ quan nhà nước, làm phát sinh các thủ tục “con” bất hợp lý.

-  Kiểm soát thủ tục hành chính

A) Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

Sở Xây dựng kiểm soát chặt chẽ việc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và Ủy ban nhân quận-huyện, phường-xã-thị trấn trong lĩnh vực xây dựng, cụ thể là: chỉ tham mưu ban hành thủ tục hành chính khi văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương giao thẩm quyền này cho Ủy ban nhân dân thành phố. Khi thủ tục hành chính đã được ban hành, thì tất cả các cơ quan hành chính áp dụng thủ tục phải hiểu và thực hiện thống nhất, đồng bộ. Sở Xây dựng luôn có hướng dẫn kịp thời cho quận, huyện để phối hợp kiểm soát đồng bộ thủ tục hành chính của ngành.

B) Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính

Triển khai thực hiện công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2014, ngày 14/5/2014, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 3917/KH-SXD-VP về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 và văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng năm 2014.

Kết quả thực hiện cho thấy, Sở Xây dựng đã thực hiện đúng, đủ các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch, gửi kết quả cho Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo Quy định (Công văn số 3994/SXD-PC ngày 16/5/2014; Công văn số 4245/SXD-PC ngày 22/5/2014; Công văn số 4256/SXD-PC ngày 23/5/2014; Công văn số 8859/SXD-PC ngày 13/10/2014).

Sở Xây dựng còn phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường theo đề nghị tại Quyết định số 351/QĐ-TNMT-PC ngày 03 tháng 4 năm 2014; tổng hợp rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 trong thời kỳ đầu hệ thống hóa của Chính phủ, thực hiện việc tự kiểm tra Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 và Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa, triển khai và thực hiện việc rà soát, bổ sung danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát của Sở, ngành; thực hiện thống kê các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng quản lý ngành của Sở Xây dựng; Tham gia rà soát thủ tục, quy trình xử lý hồ sơ hành chính của Sở liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh theo đề nghị tại công văn số 3890/STP-KTrVB ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Sở Tư pháp.

 Sở Xây dựng thực hiện công bố, cập nhật thủ tục hành chính đầy đủ, thường xuyên theo quy định. Tuy nhiên, do hệ thống pháp luật ngành xây dựng trong năm 2014 có nhiều thay đổi, Sở Xây dựng đang thực hiện rà soát để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành xây dựng (công bố mới, công bố bổ sung).

Về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; trong năm 2014, Sở Xây dựng đã tiếp nhận 831 đơn (khiếu nại: 59 đơn; tố cáo: 32 đơn; phản ánh-kiến nghị: 740 đơn), xử lý theo thẩm quyền 705 đơn, chuyển các cơ quan chức năng: 126 đơn; đã tiếp 627 lượt công dân (công tác thường xuyên), Ban Giám đốc Sở tiếp 17 lượt công dân (theo đăng ký).

C) Về công khai thủ tục hành chính

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đều được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở, các thủ tục hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (38 thủ tục) được niêm yết công khai tại bộ phận “nhận – trả hồ sơ” của Sở.

Các thủ tục hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tuy đã được Tổng Cục Đo lường chất lượng chứng nhận từ tháng 5/2014 (Quyết định số 1066/QĐ-TCĐLCL ngày 16/5/2014), nhưng do hồ sơ đề nghị của Sở Xây dựng nộp từ tháng 11/2013 theo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (tại thời điểm 2013), đến năm 2014 đã có một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương được bổ sung, sửa đổi nên Sở Xây dựng không thể công bố và công khai các thủ tục hành chính đã được chứng nhận nêu trên tại bộ phận “một cửa”, mà phải tiến hành thủ tục rà soát, công bố theo quy định hiện hành.

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Các thủ tục hành chính đăng ký tiêu chuẩn ISO (38 thủ tục) đều thực hiện theo cơ chế “một cửa”, cụ thể là kết quả đầu vào (tiếp nhận hồ sơ) và đầu ra (sản phẩm của thủ tục) được thực hiện tại Tổ nhận – trả hồ sơ của Sở, không có trường hợp hồ sơ phải hướng dẫn hoặc bổ túc quá 01 lần. Tất cả hồ sơ đến nộp tại Sở đều được Tổ nhận-trả hồ sơ hướng dẫn và cấp biên nhận (trừ trường hợp không đến nộp trực tiếp mà gửi hồ sơ qua đường bưu điện, Sở vẫn cho mã số quản lý và giải quyết theo thủ tục quy định). Tình trạng bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần đã được khắc phục, thái độ tiếp dân của cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực, luôn thể hiện tác phong đúng mực, lịch sự, tận tình, có trách nhiệm, không xảy ra hiện tượng đơn thư phản ánh, phiền hà; mô hình trả hồ sơ tại nhà bước đầu đã phát huy hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2014 tại Sở Xây dựng như sau:

- Tổng số hổ sơ nhận vào: 14.995 hồ sơ;

- Đã giải quyết: 14.088 hồ sơ

- Đang giải quyết (trong hạn): 1.128 hồ sơ.

Về thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”, Sở Xây dựng đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị quyết số 43/2014/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ “Về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh” (đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu), dự kiến sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố trong Quý I/2015.

Sở Xây dựng bố trí phòng tiếp công dân và phòng nhận - trả hồ sơ ở vị trí thuận tiện nhất cho khách hàng và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận này (bàn - ghế ngồi, quầy nhận - trả hồ sơ, máy điều hòa nhiệt độ, nước uống, máy lấy số thứ tự tự động, máy vi tính để nhập dữ liệu hồ sơ và truy cập thông tin về thủ tục, hồ sơ hành chính, Bảng niêm yết danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thành phần hồ sơ mẫu của từng thủ tục hành chính).

Từ tháng 4/2014, Sở Xây dựng đã phối hợp với Bưu điện thành phố thực hiện dịch vụ trả kết quả hồ sơ tại nhà theo yêu cầu của người dân.

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ Bảy hàng tuần

Sở Xây dựng thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc vào Sáng thứ Bảy hàng tuần, bố trí đủ nhân sự tại bộ phận nhận - trả hồ sơ (2-4 người), để tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng của cá nhân, tổ chức.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Xây dựng đã báo cáo Sở Nội vụ về tình hình thực tiễn tại thành phố trong việc áp dụng Nghị định này.

Về tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng, từ đầu năm 2014, Sở Xây dựng đã thực hiện hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo quy định của Chính phủ, Sở chỉ còn 12 phòng chuyên môn và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (giải thể 01 phòng chuyên môn, sáp nhập 01 ban và 01 Văn phòng thường trực vào phòng chuyên môn, thành lập mới phòng Pháp chế). Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng hiện nay là 1.441 người, trong đó có 48 cán bộ chủ chốt. Cơ cấu nhân sự gồm Giám đốc, 04 Phó Giám đốc, các Phòng chuyên môn cơ quan Sở là 286 người, các Đội Thanh tra địa bàn là 1.001 người, các đơn vị trực thuộc là 154 người.

Về quy chế tổ chức hoạt động, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định về Quy chế hoạt động cho từng phòng chuyên môn, là cơ sở để các phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Về kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Sở

Việc theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc được Giám đốc Sở giao Văn phòng thực hiện và báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng trong cuộc họp giao ban để Ban Giám đốc nhận xét, đánh giá và có chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch chỉ đạo công tác điều hành phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2014 của thành phố.

- Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công

Hàng năm, Sở Xây dựng đều ký quyết định giao chỉ tiêu thu – chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, để thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- Về xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức

Sở Xây dựng đã thực hiện xong Đề án vị trí việc làm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân thành phố, chuyển Sở Nội vụ thẩm định tại Công văn số 5785/SXD-TCCB ngày 14/7/2014.

- Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức

Công tác quản lý cán bộ; Quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ của Sở xây dựng trong năm 2014 đã có nhiều chuyển biến tốt hơn. Việc thực hiện bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, tập trung, dân chủ, đảm bảo theo đúng quy trình. Đến nay, phương án kiện toàn tổ chức, bộ máy của Sở đã được triển khai thành công và chứng minh được bằng hiệu quả hoạt động trong thực tế.

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ tiếp tục thực hiện tốt theo đúng quy trình, đảm bảo khách quan, trung thực, công tâm. Tổ chức thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức năm 2014 theo chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối và Sở Nội vụ.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Từ đầu năm 2014 đến nay, Sở Xây dựng đã tổ chức 18 lớp đào tạo, với trên 1.800 lượt cán bộ, công chức tham gia học tập theo Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc thành phố; tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý đối với lực lượng trật tự đô thị cho 250 cán bộ, công chức; 03 lớp nghiệp vụ thanh tra viên cho 227 cán bộ, công chức.

- Về cải cách công vụ công chức, đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức

Về công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-SXD-TT ngày 31/3/2014 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Sở Xây dựng và đã thực hiện hoàn tất công tác kiểm tra công vụ tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong tháng 11/2014.

Về thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Sở Xây dựng thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Về chính sách thu hút người có trình độ cao vào bộ máy hành chính, trong năm 2014, Sở Xây dựng đã đồng ý tiếp nhận 01 nhân sự được đào tạo từ chương trình 300 Thạc sỹ, Tiến sỹ của Thành ủy về công tác tại Sở.

5. Cải cách tài chính công

- Tình hình triển khai thực hiện các chính sách cải cách tài chính, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội

Trong công tác tham mưu sử dụng nguồn ngân sách được giao, Sở chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về dự toán, quyết toán và điều hành ngân sách, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, gắn với yêu cầu thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, nhằm trích phần kinh phí hành chính tiết kiệm được giải quyết tăng thu nhập cho cán bộ, công chức của Sở.

Về chính sách an sinh xã hội, Sở Xây dựng phối hợp với Công đoàn cơ quan Sở thực hiện đầy đủ các khoản chi an sinh xã hội cho cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

 Trong năm 2014, Sở tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí sử dụng điện (cụ thể là tiết kiệm 1 giờ/ngày không sử dụng máy lạnh tại các phòng chuyên môn cơ quan Sở), nước, văn phòng phẩm và xăng dầu, chi phí bưu điện... Trong công tác thẩm định, phê duyệt các dự án công trình dân dụng và công nghiệp nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách, Sở cũng quán triệt chủ trương chống lãng phí, đã cắt giảm các khoản chi phí không phù hợp, tiết kiệm cho ngân sách.

- Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

A) Về thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế tự chủ, Sở Xây dựng đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý tài sản công (hiện nay Sở Xây dựng đang bổ sung, sửa đổi các Quy chế này), đảm bảo mức thu nhập tăng thêm trung bình của cán bộ công chức đạt gần một lần lương.

B) Về thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế tự chủ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đều xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý tài sản công cho đơn vị mình, trong đó mức chi thu nhập tăng thêm cho viên chức, người lao động được xác định theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân

6. Từng bước hiện đại hóa nền hành chính: 

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước của Sở Xây dựng ngày càng được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, bảo đảm công tác quản lý, điều hành của Sở được kịp thời và nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được thuận lợi. Đến nay, các dự án về hạ tầng mạng của Sở đã cơ bản hoàn chỉnh; Về cơ bản, phần mềm lõi đang sử dụng đã đáp ứng yêu cầu thống kê số liệu hồ sơ, văn bản đầu vào, đầu ra; cập nhật tiến độ giải quyết công việc và báo cáo kịp thời các trường hợp quá thời hạn xử lý để các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc chủ động khắc phục và lãnh đạo Sở kịp thời chỉ đạo xử lý, tháo gỡ vướng mắc.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ và công văn đến được thực hiện khoa học, nề nếp, chặt chẽ, kiểm soát được đầu vào, đầu ra công văn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, công văn; đồng thời, cổng thông tin “một cửa điện tử” của Sở Xây dựng đã giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về tình trạng hồ sơ hành chính trên các lĩnh vực như: Cấp phép xây dựng, thẩm định dự án, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, quản lý nhà ở, quản lý vật liệu xây dựng,... cụ thể đã có hơn 2.552.505 lượt người đã truy cập vào Website của Sở để tìm hiểu các thông tin có liên quan, tiết kiệm tối đa thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử trong công tác, Sở Xây dựng đã sử dụng kết nối liên thông để gửi nhận văn bản điện tử, hồ sơ công việc qua phần mềm Quản lý văn bản trong hệ thống eDMS. Sở đã tập trung rà soát và công khai bộ thủ tục hành chính trên Website và địa điểm nhận trả hồ sơ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và cập nhật thông tin nhanh.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đến nay tất cả các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng đều được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2, hiện đang phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông để nâng lên mức độ 3.

- Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Sở Xây dựng đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho 38 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Các thủ tục này đã được Tổng Cục đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận lại theo Quyết định số 1066/QĐ-TĐC ngày 16/5/2014.

- Tình hình triển khai xây dựng trụ sở cơ quan hành chính

Sở Xây dựng đã hoàn thành xây dựng trụ sở cơ quan (gồm cải tạo, sửa chữa khối nhà A và xây dựng mới khối nhà B), đảm bảo đủ diện tích phòng họp, diện tích làm việc cho cán bộ,công chức và người lao động của Sở theo quy định hiện hành.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ưu điểm

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng ủy, Giám đốc Sở trong việc thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng quản lý trong phạm vi toàn ngành. Cùng với các chủ trương định hướng chung, nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã góp phần tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy công việc được xử lý nhanh và đạt hiệu quả.              

- Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Đảng ủy, lãnh đạo Sở và trực tiếp là Giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện bài bản, nghiêm túc, cơ bản đã đạt được mục tiêu, chương trình cải cách hành chính đề ra, góp phần tạo chuyển biến trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Sở, nhất là trong công tác tham mưu, nghiên cứu xây dựng các Đề án, chương trình, kế hoạch, công tác phát triển nhà, tái định cư, cấp phép xây dựng, thẩm định dự án, quản lý vật liệu xây dựng, quản lý nhà và công sở, quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình, giám sát đánh giá đầu tư, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản,…

- Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác rà soát thống kê, kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo Đề án 30 và theo Kế hoạch do Sở đề ra trong từng thời điểm, từng năm được tập trung thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực; tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đối với các loại thủ tục: cấp phép xây dựng, thẩm định dự án, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng,...; kịp thời kiến nghị, đề xuất Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật.

- Hoạt động của Tổ nhận - trả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” ngày càng được hoàn thiện; chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức được quan tâm, đưa vào tiêu chí thi đua nên các hồ sơ theo cơ chế một cửa luôn được giải quyết đúng hạn, tình trạng bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần từng bước được khắc phục, thái độ tiếp dân của cán bộ, công chức được quán triệt từ tư tưởng đến hành động, luôn thể hiện tác phong đúng mực, lịch sự, tận tình, có trách nhiệm.

- Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được thực hiện bài bản, công khai, dân chủ, phù hợp với tình hình hoạt động của Sở.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ và công văn đến được thực hiện thường xuyên, liên tục góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, công văn. Đồng thời, cổng thông tin “một cửa điện tử” của Sở Xây dựng đã giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong việc tra cứu thông tin về tình trạng hồ sơ hành chính trên các lĩnh vực như: cấp phép xây dựng, thẩm định dự án, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng,...

Tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC

- Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao; còn vi phạm các quy định về thời giờ làm việc, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác.

- Một số cán bộ, công chức làm việc thiếu tích cực, thiếu sự năng động, sáng tạo và đổi mới; người dân vẫn còn phản ánh về tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức.

- Ý thức ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao nhưng vẫn còn số ít cán bộ, công chức ngại thay đổi phương pháp, thói quen làm việc nên chưa tạo được sự chuyển biến nhanh, mạnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.

- Việc mở rộng phạm vi đăng ký thủ tục và triển khai đăng ký áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 còn chậm, chưa thể thực hiện được do phải chờ Sở Khoa học và Công nghệ xin ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố về hướng dẫn kinh phí thực hiện. 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CCHC TRONG NĂM 2015

1. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến các lĩnh vực, như: Quản lý xây dựng, Quản lý nhà và công sở, Chương trình phát triển nhà ở và dự án nâng cấp đô thị, Quản lý về vật liệu xây dựng, Phát triển đô thị, Kinh doanh bất động sản; Quản lý, khai thác thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật. Tách bạch công tác quản lý Nhà nước khỏi dịch vụ công.

2. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

3. Thực hiện cải cách cơ bản các thủ tục hành chính liên quan đến công dân, tổ chức theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; mỗi năm đều có tỷ lệ giảm chi phí mà công dân, tổ chức, phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng; đảm bảo sự hài lòng của công dân, tổ chức đạt mức trên 90%.

4. Văn phòng, Thanh tra, các Phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí làm việc.

5. Trên 80% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Văn phòng, Thanh tra, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở được thực hiện qua mạng điện tử; cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến ở mức độ 3 tới công dân, tổ chức. 

Số lượng lượt xem: 1238
Tin đã đưa