Pháp chế

title Pháp chế

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018
Thứ sáu, 22/03/2019, 02:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018

Số lượng lượt xem: 979
Tin đã đưa