Pháp chế

title Pháp chế

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”
Thứ ba, 04/06/2019, 06:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm triển khai các hoạt động chào mừng “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, thực hiện có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, phát huy mạnh mẽ ý thức chính trị và sáng kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở; góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăng tính dân chủ; gắn với kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tại Sở Xây dựng, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” trên địa bàn Thành phố với 3 nội dung, như sau:

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh (1969 - 2019) qua các hoạt động cụ thể như: Triển khai các tài liệu tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử của Sở, Tạp chí Sài Gòn Đầu tư và Xây dựng; đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên hệ bản thân, đăng ký nội dung phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh.

2. Thực hiện đột phá các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính (cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá hành chính) theo Kế hoạch số 153/QĐ-SXD-VP ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Sở Xây dựng về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Xây dựng. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, để đánh giá tăng thu nhập.

3. Đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”, thông qua việc các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đăng ký một giải pháp thiết thực, một sáng kiến cải cách hành chính giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao và bám sát tình hình thực tiễn tại đơn vị.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 2059
Tin đã đưa