Pháp chế

title Pháp chế

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam - 9/11” năm 2020
Thứ sáu, 04/09/2020, 06:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 9945/KH-SXD-PC tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam - 9/11” tại Sở Xây dựng năm 2020.

Kế hoạch nêu 7 nội dung thực hiện, như sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020); 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, giai đoạn 2016 - 2020; Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền địa phương, của cán bộ, công chức nhà nước, Nghị quyết 54 /2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua hoặc có hiệu lực năm 2019, 2020; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2686/KH-UBND của Ủy ban  nhân dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 - 2021); các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các quy định pháp luật mới thuộc các lĩnh vực trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự ... và các nội dung phát sinh đột xuất khác (nếu có).

2. Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và công tác chuẩn bị của Thành phố về đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Sở Xây dựng.

3. Đẩy mạnh phổ biến, thông tin về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội… góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

4. Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên Sở Xây dựng; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

5. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng; Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng dựng đạo đức liêm chính; Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo dức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; Quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống, tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng; Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao dộng và công dân trong phòng, chống tham nhũng; Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

6. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

7. Rà soát, điều chỉnh, cập nhật, công bố công khai danh sách báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 8 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung trong thời gian từ ngày Kế hoạch ban hành đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020; đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2020 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Đính kèm file: Kế hoạch số 9945/KH-SXD-PC tại đây.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 519
Tin đã đưa