Pháp chế

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Thông báo số 4075/TB-SXD-PC ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc tham dự Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng
Thứ năm, 15/04/2021, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Giấy mời số 93/MH-BXD ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Xây dựng về tổ chức Hội nghị phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, nội dung cụ thể như sau:

- Chủ trì Hội nghị: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh

- Thời gian: 8 giờ 00 – 17 giờ 00, ngày 20 tháng 4 năm 2021 (cả ngày thứ Ba)

- Địa điểm: Hội trường Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng, số 14 đường Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung: triển khai các văn bản quy phạm pháp luật:

1. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

2. Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

3. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

5. Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

6. Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Giám đốc Sở đề nghị tất cả các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng sắp xếp tham dự Hội nghị quan trọng nêu trên.

Đính kèm file:

- Thông báo số 4075/TB-SXD-PC;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;

- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CPPhụ lục kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP;

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP;

- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 692
Tin đã đưa