Pháp chế

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Thông tin văn bản mới
Thứ ba, 28/04/2020, 07:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/4/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2020.

1. Thông tư số 01/2020/TT-BNV bãi bỏ các thông tư: Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức.

Nội dung Thông tư số 01/2020/TT-BNV được đăng tải tại đây.

2. Các nội dung về công tác văn thư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
Nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP được đăng tải tại đây.

QT

Số lượng lượt xem: 2868
Tin đã đưa