Pháp chế

title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Triển khai Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ
Thứ ba, 13/04/2021, 01:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021.

Căn cứ Quyết định số 1885/QĐ-SXD-TCCB ngày 19/11/2019 của Sở Xây dựng về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Pháp chế thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Pháp chế đề nghị:

- Văn phòng Sở đăng tải nội dung Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng.

- Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai đến cán bộ - công chức, viên chức, nghiên cứu thực hiện Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ trong phạm vi chức năng của đơn vị.

Đính kèm file: Nghị định số 49/2021/NĐ-CP

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 2183
Tin đã đưa