Pháp chế

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Văn bản số 3306/SXD-PC ngày 29/3/2021 của Sở Xây dựng về việc rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật
Thứ hai, 29/03/2021, 01:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/3/2021, Sở Xây dựng có Văn bản số 3306/SXD-PC về việc rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật gửi các phòng, đơn vị thuộc Sở. Qua đó thông tin như sau:

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 876/STP-VB ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Sở Tư pháp về việc rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật, với nội dung: Sở Tư pháp thực hiện Công văn số 453/BTP-VĐCXDPL ngày 23 tháng 2 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có nội dung:

2. Khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xác định các nội dung định hướng, các lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình theo đúng tiến độ được giao tại điểm 4 Mục II của Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, tập trung vào thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, những định hướng đã được đề ra trong Nghị quyết số 48-NQ/TW và các văn kiện của Đảng, nhưng chưa được thể chế hóa và nhng vấn đề mới nảy sinh do thực tiễn đòi hỏi. Trong đó, cần chú trọng hoàn thiện thể chế về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.

Kết quả rà soát, đề xuất định hướng, lĩnh vực ưu tiên xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, đồng thời, gửi bản điện tử qua địa chỉ email: nlhuong@moj.gov.vn) trước ngày 10/6/2021 đ tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ động nghiên cứu, đề xuất nội dung xây dựng Chiến lược pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với các ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình, đảm bảo đúng tiến độ được giao tại điểm 8 Mục II của Kế hoạch…”

Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các Sở - ban - ngành Thành phố… trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xác định các nội dung định hướng, các lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình, kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 31/3/2021.

Để đảm bảo tiến độ và nội dung theo yêu cầu trên, Giám đốc Sở chỉ đạo như sau:

1. Giao Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở rà soát, nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ tại phòng chuyên môn, đơn vị để xác định, đề xuất nội dung định hướng, các nội dung cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi nhiệm vụ của phòng chuyên môn, đơn vị, gửi về Phòng Pháp chế trước ngày 30 tháng 3 năm 2021.

2. Giao Phòng Pháp chế theo dõi, tổng hợp tham mưu trình Giám đốc Sở nội dung đề xuất của Sở Xây dựng, trình trước ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Giám đốc Sở Xây dựng yêu cầu Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên.

Đính kèm file: Văn bản số 3306/SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 1249
Tin đã đưa