Pháp chế

title Pháp chế

Về việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
Thứ hai, 29/02/2016, 09:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 221/BXD-HD(XD ngày 01 tháng 02 năm 2016 về việc hướng dẫn đăng tải công bố năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành,

Theo đó, trong thời gian Bộ Xây dựng chưa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, việc đăng tải thông tin lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được thực hiện theo các quy định sau:

- Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003 ban hành TCXDVN 297:2003 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng – Tiêu chuẩn công nhận;

- Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thì nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; thực thi nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng thông báo đến tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tải thông tin lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được biết và thực hiện theo đúng quy định.

Số lượng lượt xem: 582
Tin đã đưa