Pháp chế

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình GS1-08-18090-A (05/01/2015)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/12/2014 (05/01/2015)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 29/12/2014 (05/01/2015)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 29/12/2014 (05/01/2015)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản ngày 29/12/2014 (05/01/2015)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/12/2014 (30/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/12/2014 (30/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 22/12/2014 (30/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 25/12/2014 (30/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/12/2014 (29/12/2014)
Điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/12/2014 của ông Lê Minh Hải (28/12/2014)
Thông báo công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (đã nộp hồ sơ từ ngày 02/12/2014 đến ngày 24/12/2014) (26/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 22/12/2014 (25/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ngày 22/12/2014 (25/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản ngày 22/12/2014 (25/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 18/12/2014 (23/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 19/12/2014 (23/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 17/12/2014 (23/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 17/12/2014 (23/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng (22/12/2014)