Pháp chế

Bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai khi đầu tư xây dựng khu công nghiệp (10/07/2020)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (24/06/2020)
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức (24/06/2020)
Tổng hợp 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 (22/06/2020)
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (22/06/2020)
04 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2020 (16/06/2020)
Điểm tin văn bản mới (15/06/2020)
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức (02/06/2020)
Một số quy định pháp luật về khai báo y tế của người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam (02/06/2020)
Nội dung hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (02/06/2020)
Công văn số 5872/SXD-PC ngày 01/6/2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 (01/06/2020)
Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (21/05/2020)
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2020 (20/05/2020)
Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng (19/05/2020)
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 (15/05/2020)
Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức (12/05/2020)
Thông tin văn bản mới (28/04/2020)
Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (27/03/2020)
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 (05/03/2020)
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Xây dựng (05/03/2020)