Pháp chế

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức (02/06/2020)
Một số quy định pháp luật về khai báo y tế của người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam (02/06/2020)
Nội dung hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (02/06/2020)
Công văn số 5872/SXD-PC ngày 01/6/2020 của Sở Xây dựng về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 (01/06/2020)
Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (21/05/2020)
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2020 (20/05/2020)
Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng (19/05/2020)
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 (15/05/2020)
Nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức (12/05/2020)
Thông tin văn bản mới (28/04/2020)
Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (27/03/2020)
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 (05/03/2020)
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Xây dựng (05/03/2020)
Thông báo số 19/TB-BXD ngày 14/02/2020 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Thông tư (27/02/2020)
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Sở Xây dựng (20/02/2020)
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” tại Sở Xây dựng (13/01/2020)
Công văn số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP (05/12/2019)
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (05/12/2019)
Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 (05/12/2019)
Thư mời tham dự Hội nghị “Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố” Chuyên đề về xây dựng, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (21/10/2019)