Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ngày 22/12/2014 (25/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản ngày 22/12/2014 (25/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 18/12/2014 (23/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 19/12/2014 (23/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 17/12/2014 (23/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 17/12/2014 (23/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng (22/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp lại (điều chỉnh) Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 12/12/2014 (22/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp lại (điều chỉnh) Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 16/12/2014 (22/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản ngày 16/12/2014 (22/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng (22/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản ngày 16/12/2014 (22/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 12/12/2014 (17/12/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 11/2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (14/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 10/12/2014 (14/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp lại Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựngngày 10/12/2014 (14/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 01/12/2014 (04/12/2014)
Thông báo công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (đã nộp hồ sơ từ ngày 13/10/2014 đến ngày 01/12/2014) (04/12/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng ngày 24/11/2014 (29/11/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình ngày 24/11/2014Ngày 24/11/2014 (28/11/2014)