Pháp chế

Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 22/9/2014 (27/09/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 22/9/2014 (26/09/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng ngày 16/9/2014 (23/09/2014)
Danh sách các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư hoạt động xây dựng ngày 15/9/2014 (22/09/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 8/2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (18/09/2014)
Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình (Thông tư số 11/2014/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày ngày 25 tháng 08 năm 2014) (05/09/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 07/2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (05/08/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 06/2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (05/07/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 05/2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (05/06/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 04/2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (05/05/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 02/2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (04/03/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 01/2014 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (24/02/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 10/2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (04/01/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 10/2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (04/01/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 11/2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (04/01/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản tháng 12/2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (04/01/2014)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2013 (12/11/2013)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2013Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2013 (12/11/2013)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2013 (12/11/2013)
Danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản hàng tháng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8 năm 2013 (12/11/2013)