Pháp chế

Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022  của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (27/07/2022)
Những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (26/07/2022)
Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (21/07/2022)
Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/07/2022)
Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (18/07/2022)
 Về việc mời tham dự Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố (20/06/2022)
Kế hoạch số 5559/KH-SXD-PC ngày 23/5/2022 của Sở Xây dựng về tổ chức Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” (20/06/2022)
Video tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình (16/06/2022)
Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (27/05/2022)
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Sở Xây dựng (16/05/2022)
Thư mời tham dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, tập huấn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trên địa bàn TP.HCM (10/05/2022)
Kế hoạch số 4335/KH-SXD-PC ngày 27/4/2022 của Sở Xây dựng về Tập huấn các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.HCM và Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (06/05/2022)
Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (05/04/2022)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến (05/04/2022)
Nghị định số 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (30/03/2022)
Câu hỏi và giải đáp đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng giải đáp theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 03603/SXD-PC ngày 31/12/2021 (23/03/2022)
Kế hoạch số 2635/KH-SXD-PC ngày 21/3/2022 của Sở Xây dựng về hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM (22/03/2022)
Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM (21/01/2022)
Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ (17/01/2022)
Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (17/01/2022)