Pháp chế

Công văn số 8200/VP-KT ngày 30/9/2022 của Văn phòng UBND thành phố về hướng dẫn việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 (04/10/2022)
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (13/09/2022)
Phổ biến nội dung Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn TP.HCM (07/09/2022)
Tuyên truyền phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (25/08/2022)
Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 03/08/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện "Tháng hành động phòng chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6" năm 2022 trên địa bàn TPHCM (19/08/2022)
Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (01/08/2022)
Kế hoạch số 3045/KH-BCĐ138/TP ngày 11/7/2022 của Ban Chỉ đạo 138/TP về triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2022 trên địa bàn Thành phố (29/07/2022)
Sở Xây dựng TPHCM tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người ngày 30/7/2022 (29/07/2022)
Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022  của Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (27/07/2022)
Những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (26/07/2022)
Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (21/07/2022)
Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/07/2022)
Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (18/07/2022)
 Về việc mời tham dự Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố (20/06/2022)
Kế hoạch số 5559/KH-SXD-PC ngày 23/5/2022 của Sở Xây dựng về tổ chức Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” (20/06/2022)
Video tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình (16/06/2022)
Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (27/05/2022)
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Sở Xây dựng (16/05/2022)
Thư mời tham dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, tập huấn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trên địa bàn TP.HCM (10/05/2022)
Kế hoạch số 4335/KH-SXD-PC ngày 27/4/2022 của Sở Xây dựng về Tập huấn các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.HCM và Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (06/05/2022)