Pháp chế

Kế hoạch số 4371/KH-SXD-PC ngày 26/4/2021 về Công tác pháp chế năm 2021 của Sở Xây dựng (26/04/2021)
Thông báo số 4074/TB-SXD-PC ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng (15/04/2021)
Thông báo số 4075/TB-SXD-PC ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc tham dự Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng (15/04/2021)
Triển khai Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ (13/04/2021)
Công văn số 3725/SXD-PC ngày 08/4/2021 của Sở Xây dựng về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (08/04/2021)
Triển khai Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án (06/04/2021)
Kế hoạch số 3468/KH-SXD-PC ngày 31/3/2021 của Sở Xây dựng về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 (31/03/2021)
Triển khai Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở (29/03/2021)
Văn bản số 3306/SXD-PC ngày 29/3/2021 của Sở Xây dựng về việc rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật (29/03/2021)
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại Sở Xây dựng (29/03/2021)
Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (29/03/2021)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và chương trình trọng tâm công tác Quý II năm 2021 (12/03/2021)
Rà soát văn bản của Thành phố sau khi Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 95/QĐ-BXD ngày 29/01/2021 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020 (10/03/2021)
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (09/03/2021)
Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 (09/03/2021)
Công văn số 2272/SXD-PC ngày 25/02/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thí điểm đề án đối thoại trực tuyến và thi hành hành án bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật (01/03/2021)
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Xây dựng (01/03/2021)
Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND TPHCM Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND TPHCM hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 (25/01/2021)
Giao lưu trực tuyến: Xây nhà ở thành phố, làm sao để giảm phiền phức? (21/01/2021)
Báo cáo tình hình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố qua các chuyên đề rà soát văn bản năm 2019-2020 (21/01/2021)