Pháp chế

Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng (09/08/2021)
Kế hoạch số 8141/KH-SXD-PC ngày 28/7/2021 của Sở Xây dựng về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1801/KH-UBND ngày 03/6/2021 của UBND TP.HCM về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và Công văn số 686/BTP-VĐCXDPL ngày 15/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật tại Sở Xây dựng (28/07/2021)
Kế hoạch số 7905/KH-SXD-PC ngày 16/7/2021 của Sở Xây dựng về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam - 9/11” tại Sở Xây dựng năm 2021 (16/07/2021)
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 (23/06/2021)
Kế hoạch số 6911/KH-SXD-PC ngày 23/6/2021 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 (23/06/2021)
Kế hoạch số 6700/KH-SXD- TTXTTM&ĐT ngày 18/6/2021 của Sở Xây dựng và Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư về tổ chức Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021” (21/06/2021)
Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 16/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (21/06/2021)
Kế hoạch số 6422/KH-SXD-PC ngày 14/6/2021 của Sở Xây dựng về cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 (14/06/2021)
Kế hoạch tổ chức giao lưu trực tuyến của Sở Xây dựng năm 2021 (09/06/2021)
Triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (03/06/2021)
Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định về trịnh tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (18/05/2021)
Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá (10/05/2021)
Công văn số 4665/SXD-PC ngày 05/5/2021 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021 (05/05/2021)
Thông báo số 4583/TB-SXD-PC ngày 29/04/2021 của Sở Xây dựng về việc hoãn Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung và các Nghị định mới của Chính phủ (29/04/2021)
Thông báo về việc tham dự Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, đổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 (26/04/2021)
Kế hoạch 3980/KH-SXD-PC tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2024/QH13; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 (26/04/2021)
Kế hoạch số 4371/KH-SXD-PC ngày 26/4/2021 về Công tác pháp chế năm 2021 của Sở Xây dựng (26/04/2021)
Thông báo số 4074/TB-SXD-PC ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng (15/04/2021)
Thông báo số 4075/TB-SXD-PC ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc tham dự Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng (15/04/2021)
Triển khai Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ (13/04/2021)